Čestné prohlášení jednatele

Čestné prohlášení jednatele

(vzor ke stažení zdarma)

Já, níže podepsaný/á:

Jméno: [jednatele]

Datum narození: [jednatele]

Bydliště: [jednatele]

tímto prohlašuji, že

- jsem plně svéprávný/á;

- splňuji podmínky pro výkon funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace podle § 46 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a podle § 152 a § 153 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

- nejsem vyloučen z funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace podle § 63 až § 65 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;

- splňuji veškeré ostatní podmínky stanovené zákonnými předpisy, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro jmenování do funkce jednatele společnosti a nenastaly u mne žádné skutečnosti, které by podle platných právních předpisů vylučovaly jmenování a výkon funkce jednatele společnosti.

Datum:

Podepsán/a: [úředně ověřený podpis jednatele]