Čestné prohlášení jednatele

Čestné prohlášení jednatele

(vzor ke stažení zdarma)

Já, níže podepsaný/á:

Jméno: [jednatele]

Datum narození: [jednatele]

Bydliště: [jednatele]

tímto prohlašuji, že

- jsem plně svéprávný;

- nebyl mi uložen zákaz vykonávat funkci člena řídicího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby uložený rozhodnutím orgánu veřejné moci České republiky nebo jiného státu, anebo rozhodnutím mezinárodní organizace, nebo zákaz vykonávat činnost související s podnikáním odpovídající předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;

- nebyl jsem odsouzen pro trestné činy zpronevěry, podvodu, pojistného podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, lichvy, porušení povinnosti při správě cizího majetku, porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení, porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku, daňové, poplatkové, devizové, proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou nebo obdobné trestné činy v zahraničí;

- na můj majetek není orgánem veřejné moci v České republice nebo jiného státu prohlášen konkurs;

- splňuji ostatní podmínky pro výkon funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace podle § 46 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a podle § 152 a § 153 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

- nejsem vyloučen z funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace podle § 63 až § 65 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Datum:

Podepsán/a: [úředně ověřený podpis jednatele]