Čestné prohlášení jednatele

Čestné prohlášení jednatele

(vzor ke stažení zdarma)

Já, níže podepsaný/á:

Jméno: [jednatele]

Datum narození: [jednatele]

Bydliště: [jednatele]

tímto prohlašuji,

- že jsem plně svéprávný/á;

- že splňuji podmínky provozování živnosti podle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u mne skutečnost, která by byla překážkou provozování živnosti podle § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;

- že ohledně mého majetku nebo majetku obchodní korporace nebylo vedeno insolvenční řízení nebo řízení podle § 63 až 65 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;

- že splňuji podmínky stanovené § 152 a § 153 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 46, odst. (2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a nenastala u mne překážka pro výkon funkce podle § 38l zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, která trvá i po účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;

- že splňuji veškeré ostatní podmínky stanovené zákonnými předpisy, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro jmenování mé osoby do funkce jednatele společnosti a nenastaly u mne žádné skutečnosti, které by podle platných právních předpisů vylučovaly jmenování a výkon funkce jednatele společnosti;

- že jsem nebyl/a pravomocně odsouzen/a pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání společnosti, pokud se na mne nehledí, jako bych nebyl/a odsouzen/a.

Datum:

Podepsán/a: [úředně ověřený podpis jednatele]