Zásady ochrany osobních údajů

ZalozFirmu.cz

1     Základní ustanovení

1.1 Tyto zásady zpracování osobních údajů („Zásady“) vymezují práva a povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, které společnost PravniWeby.cz s.r.o., IČO: 24737968, Železná 255/24, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec získá od uživatelů („Uživatel“) při založení firmy prostřednictvím internetového portálu www.ZalozFirmu.cz nebo jeho jazykových mutací („Portál“).

1.2 Účelem těchto zásad je poskytnout Uživatelům souhrnné informace ohledně způsobu získávání, zpracování a ochrany osobních údajů, ke kterému dochází při provozování Portálu, jakož i právech Uživatelů v souvislosti s ochrannou těchto osobních údajů.

1.3 Tyto zásady se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“) a souvisejícími adaptačními právními předpisy.

2     Správce osobních údajů

2.1 Správcem osobních údajů je společnost PravniWeby.cz s.r.o., IČO: 24737968, Železná 255/24, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46513 („Správce“).

2.2 Kontaktní údaje Správce jsou a) adresa pro písemný styk: Železná 255/24, 460 01 Liberec, Česká republika; b) emailová adresa: info@zalozfirmu.cz; c) telefon: +420-224910173. Uživatel může v záležitostech týkajících se osobních údajů využít i jakékoliv jiné kontakty, které jsou uvedeny na Portálu pod adresou www.zalozfirmu.cz/kontakty/.

3     Zpracování osobních údajů

3.1 Uživatel uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu podle těchto Zásad.

3.2 Správce získává osobní údaje týkající se Uživatelů zejména prostřednictvím online žádosti k založení firmy dostupné v rámci Portálu, jejímž prostřednictvím Uživatel zadá údaje nutné k založení firmy. Zdrojem osobních údajů může být i jakákoliv doplňující komunikace mezi Správcem a Uživatelem včetně e-mailové nebo telefonické komunikace nebo jiné podklady poskytnuté Uživatelem k založení firmy. Správce může osobní údaje ověřovat nebo získávat i z veřejně přístupných rejstříků nebo jiných obdobných evidencí.

3.3 Správce zpracovává osobní údaje týkající se identifikace osob, kontaktní údaje osob a údaje o poskytnutém plnění. Osobní údaje jsou zpracovávány zejména v rozsahu jméno a příjmení nebo název osoby, akademický titul, bydliště nebo sídlo, datum narození, rodné číslo, místo narození, státní příslušnost, identifikačního číslo, telefonní kontakt a elektronická adresa.

3.4 Osobní údaje jsou shromažďovány zejména za účelem uzavření smluvního vztahu s Uživatelem včetně jednání před uzavřením smlouvy a plnění smluvního vztahu s Uživatelem, jakož i případná následná jednání související s tímto vztahem ohledně založení firmy prostřednictvím Portálu. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné v rozsahu označeném na Portálu jako povinné (v rámci registračního formuláře zpravidla znakem *).

3.5 Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem a dále subjekty, u kterých je tak nezbytné s ohledem na naplnění účelu smlouvy založením firmy, zejména orgány státní moci včetně veřejných notářů, živnostenských úřadů nebo jiných obdobných úřadů udělujících licence k provozování podnikatelské činnosti, rejstříkových soudů, finančních úřadů, správ sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, a dále osoby zajišťující právní, daňové nebo jiné poradenské služby v souvislosti se založením firmy, obchodní banky, poskytovatelé online platebních systémů a držitelé poštovní licence nebo jiní poskytovatelé přepravních služeb.

3.6 Správce může použít osobní údaje také k zasílání vlastních obchodních sdělení týkající se činnosti Správce nebo informací týkajících se činnosti firmy založené pro Uživatele včetně informací o legislativních změnách v oblasti práva společností, poskytovaných státních podporách nebo jiných obdobných opatřeních týkajících se podnikatelů, systémech pro zjednodušení podnikatelské činnosti a další.

3.7 Správce může sdílet osobní údaje pro účely zasílání vlastních obchodních sdělení také třetích stran, které jsou v postavení partnerů Portálu a pro účely těchto Zásad se považují za zpracovatele osobních údajů (včetně osob, které jsou ve vztahu k těmto partnerům osobami ovládanými nebo ovládajícími nebo s nimi tvoří koncern). K dnešnímu dni jsou partnery Portálu: Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782 (bankovní služby pro podnikatele), Global Payments s.r.o., IČO: 04235452 (platební terminály), Hospodářská komora České republiky, IČO: 49279530 (zájmové sdružení na ochranu podnikatelů).

3.8 Správce při zpracování osobních údajů zavádí a udržuje nezbytná technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro Uživatele jako subjektu osobních údajů. Správce pravidelně zohledňuje stav technologického vývoje s cílem chránit osobní údaje Uživatelů před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména opatření zajišťující fyzickou bezpečnost, přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k údajům Uživatelů, školení zaměstnanců, zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarovou ochranu zařízení, na kterých jsou uloženy osobní údaje a další opatření.

3.9 Pokud je zpracování dat prováděno zpracovateli osobních údajů, zajišťuje Správce, aby tento zpracovatel poskytl míru ochrany osobních údajů alespoň v rozsahu stanovených těmito Zásadami.

4     Práva při zpracování osobních údajů

4.1 Uživatel je oprávněn požadovat opravu svých osobních údajů. Osobní údaje lze opravit přímo na Portálu prostřednictvím uživatelského účtu Uživatele nebo v sekci Moje registrace pro jednotlivé zakládané firmy. V případě osobních údajů, u nichž oprava tímto způsobem není možná nebo pokud Uživatel nemá založený uživatelský účet na Portálu, lze Správce pro účely opravy kontaktovat na kontaktních spojeních uvedených v odstavci 2.2 těchto Zásad.

4.2 Uživatel je oprávněn požadovat informaci o způsobu, jakým jsou zpracovávány jeho osobní údaje a v jakém rozsahu, a dále zpřístupnění poskytnutých osobních údajů. Pro tyto účely lze Správce kontaktovat na kontaktních spojeních uvedených v odstavci 2.2 těchto Zásad.

4.3 Uživatel může požadovat přenos svých osobních údajů třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti. Přenos osobních údajů je možný, pokud podle výlučného uvážení Správce nebude mít takový požadavek negativní dopad na práva jiných osob a bude technicky proveditelný.

4.4 V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce má Uživatel právo z důvodu týkajícího se jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Správce v takovém případě ukončí zpracování osobních údajů, ledaže existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad zájmy, právy nebo svobodami Uživatele nebo pokud takové údaje nejsou nutné pro vymezení nebo provedení nároků Správce.

4.5 V případě zpochybnění přesnosti, zákonnosti nebo zájmu Správce na zpracování osobních údajů Uživatele správce omezí zpracovávání osobních údajů Uživatele na nezbytné minimum (uložení), případně je bude zpracovávat pouze pro vymezení nebo provedení nároků Správce nebo jiných důvodů stanovených právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení, Správce o tom Uživatele bezodkladně vyrozumí.

4.6 Uživatel je oprávněn požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud tyto již nejsou nezbytné pro plnění zákonných nebo smluvních povinností nebo pro ochranu oprávněných zájmů Správce stanovených těmito Zásadami.

4.7 Uživatel je oprávněn odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Správci podle těchto Zásad. Odvoláním není dotčeno zpracování osobních údajů provedených Správcem před tímto odvoláním.

4.8 Jednání k výkonu práv stanovených těmito Zásadami lze provést projevem vůle jakýmkoliv technických prostředkem umožňujícím zaznamenání takového projevu včetně písemného sdělení, elektronicky nebo telefonicky na jakékoliv kontaktní spojení uvedené v odstavci 2.2 těchto Zásad. Při uplatnění práv je Správce oprávněn požádat o poskytnutí dodatečných osobních údajů nezbytných k ověření, že jednání je provedeno Uživatelem jako oprávněným subjektem těchto údajů.

5     Cookies

5.1 Správce využívá při provozu Portálu cookies, kterými se rozumí soubory ukládané na koncovém zařízení Uživatele Správcem nebo třetími osobami pro účely ukládání informací o prohlížení Portálu, rozsahu prohlédnutých podstránek Portálu, délku připojení k Portálu, jazykového nastavení a dalších. Cookies jsou využívány průběhu dalších návštěv Portálu Uživatelem pro usnadnění prohlížení Portálu. Nastavení rozsahu využívaných cookies lze provést změnou nastavení prohlížeče Uživatele.

6     Doba uchovávání osobních údajů

6.1 Správce uchovává osobní údaje pro účely po dobu poskytování služeb podle smlouvy a následně po dobu nezbytnou k možnému uplatnění a ochraně práv a povinností, nejdéle však po dobu 15 let.

6.2 Správce po uplynutí doby uchování osobních údajů tyto údaje vymaže.

7     Různé

7.1 Pravidla týkající se ochrany osobních údajů stanovená těmito Zásadami se přiměřeně vztahují i na třetí osoby, pokud jsou dotčeny založením firmy prostřednictvím Portálu.

7.2 Správce je oprávněn pravidla ochrany osobních údajů stanovená těmito Zásadami měnit. Změna Zásad se stane účinnou dnem jejího zveřejnění na Portálu.

7.3 Podněty a stížnosti týkající se zpracovávání osobních údajů se podávají u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. www.uoou.cz.

7.4 V případě, že kterékoliv ustanovení těchto Zásad bude shledáno neplatným nebo neúčinným, nemá taková neplatnost nebo neúčinnost vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení Zásad. Pokud je to možné, Správce v takovém případě bezodkladně zajistí nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení nebo přijme jiná opatření k zajištění účelu sledovaného takovým ustanovením.

7.5 Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 1.7.2019.