Všeobecné podmínky

ZalozFirmu.cz

1     Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky („Všeobecné podmínky") stanoví práva a povinnosti mezi PravniWeby.cz s.r.o., IČO: 24737968, Železná 255/24, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec („Poskytovatel") a uživatelem využívajícím služeb Poskytovatele („Uživatel") ohledně založení firmy prostřednictvím internetového portálu www.ZalozFirmu.cz nebo jeho jazykových mutací („Portál").

1.2 Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem („Smlouva") vzniká dnem zadání stanovených údajů týkajících se zakládané firmy prostřednictvím zadávacího formuláře v rámci Portálu a uhrazení nákladů spojených s registrací firmy.

2     Založení firmy

2.1 Za podmínek stanovených Smlouvou provede Poskytovatel úkony směřující k založení (vzniku) obchodní korporace nebo jiné osoby dostupné k registraci v rámci Portálu („Podnikatel") včetně zpracování zakladatelské dokumentace, obstarání veřejnoprávních povolení k činnosti Podnikatele, založení účtu pro složení základního kapitálu Podnikatele a provedení zápisu Podnikatele v obchodním nebo jiném rejstříku.

2.2 Poskytovatel provede založení Podnikatele s profesionální péčí a prosazováním práv a oprávněných zájmů Uživatele, v souladu s údaji zadanými Uživatelem prostřednictvím registračního formuláře v rámci Portálu a dalšími případnými pokyny udělenými Uživatelem do doby vzniku Podnikatele. Poskytovatel není pokyny Uživatele vázán, pokud jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

2.3 Uživatel odpovídá za správnost a úplnost údajů zadaných prostřednictvím registračního formuláře v rámci Portálu a ostatních informací a dokumentace poskytnutých Poskytovateli v průběhu registrace Podnikatele.

2.4 Uživatel není oprávněn provádět změny dokumentace k založení Podnikatele bez předchozího souhlasu Poskytovatele.

2.5 Poskytovatel je oprávněn v průběhu registrace Podnikatele provést úkony směřující k založení Podnikatele prostřednictvím třetí osoby, odpovídá však za provedení registrace, jako by ji prováděl sám. Veškeré náklady spojené s prováděním úkonů prostřednictvím třetí osoby nese Poskytovatel.

2.6 Veškerá písemná nebo elektronická komunikace s Uživatelem bude prováděna na kontaktních spojeních zadaných Uživatelem v rámci Portálu. Uživatel provede změny kontaktních spojení úpravou svého profilu v rámci Portálu bez zbytečného odkladu po vzniku změny.

2.7 Poskytovatel poskytne informace týkající se založení Podnikatele Uživateli nebo jiným osobám účastněným na Podnikateli jako členové jeho statutárního nebo jiného orgánu nebo jiným osobám. Po provedení registrace Podnikatele poskytne Poskytovatel Uživateli zakladatelskou dokumentaci týkající se Podnikatele.

2.8 Uživatel bere na vědomí, že založení Podnikatele je provedeno převážně prostředky elektronických komunikací. Poskytovatel neodpovídá Uživateli za škodu způsobenou přímo nebo nepřímo v souvislosti s vyřizováním záležitosti v důsledku použití technického vybavení Poskytovatele, hardwaru, softwaru, telefonních linek, připojení prostřednictvím internetové sítě nebo dálkovým elektronickým přenosem dat.

2.9 Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou Uživateli nebo třetím osobám v důsledku nesprávného, nedovoleného nebo protiprávního užívání Portálu nebo v důsledku překročení registračních lhůt.

2.10 Uživatel bere na vědomí, že založení Podnikatele prostřednictvím Portálu je založeno na obecné zkušenosti s fungováním rejstříkových soudů nebo jiných orgánů oprávněných k registraci, avšak s ohledem na autonomii rozhodování jednotlivých rejstříkových soudů může být pro konkrétní registraci Podnikatele požadováno pořízení dalších listin nebo provedení jiných úkonů.

2.11 Pokud je registrace Firmy objednána jako expresní, rozumí se tím zápis firmy do příslušného veřejného rejstříku ve lhůtě do konce obvyklé pracovní doby druhého pracovního dne ode dne následujícího po dni, ve kterém došlo k doručení úplné zkompletované registrační dokumentace nebo dodání jiných požadovaných podkladů a k úhradě stanovených registračních poplatků, podle toho, které z těchto skutečností nastane později.

3     Registrační poplatky

3.1 Uživatel uhradí Poskytovateli za založení Podnikatele registrační poplatek ve výši vyčíslené pro příslušný typ Podnikatele v registračním formuláři pro založení firmy.

3.2 Registrační poplatek představuje celkovou cenu registrace Podnikatele, která je pevná a konečná, pokud se Poskytovatel a Uživatel nedohodnou jinak.

3.3 Uživatel uhradí Poskytovateli registrační poplatek před započetím registrace Podnikatele. Poskytovatel není povinen zahájit úkony spojené s registrací Podnikatele před řádným uhrazením poplatku.

3.4 Veškeré platby spojené s registrací Podnikatele budou hrazeny na základě platebních dokladů Poskytovatele. Datum splatnosti na platebním dokladu je pouze orientační a nezakládá prodlení Uživatele s úhradou v případě, že peněžní prostředky nebudou poukázány ve stanovené lhůtě. Poskytovatel není oprávněn účtovat úrok z prodlení v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na daňovém dokladu.

3.5 V případě, že poplatek je předmětem daně z přidané hodnoty, bude daň z přidané hodnoty připočtena ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3.6 Na základě žádosti Uživatele může být daňový doklad vystaven k provedení platby třetí osobou.

3.7 Pokud je pro založení Podnikatele vyžadováno složení základního kapitálu, je Poskytovatel povinen držet veškeré prostředky složené Uživatelem na základní kapitál na zvláštním odděleném účtu.

3.8 Veškeré částky předpokládané pro založení Podnikatele se pokládají za uhrazené dnem jejich připsání na stanovený účet Poskytovatele.

4     Ukončení Smlouvy

4.1 Smlouva se ruší v případě, že (i) Uživatel uvede nepravdivé nebo neúplné údaje týkající se Podnikatele nebo osob zúčastněných na Podnikateli a neprovede nápravu bezodkladně po výzvě Poskytovatele; nebo (ii) Uživatel oznámí Poskytovateli, že na další registraci Podnikatele netrvá. Poskytovatel nebo Uživatel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech, pro které je možné ukončit poskytování služeb podle zákona č. 85/1996 Sb.

4.2 V případě zrušení Smlouvy vrátí Poskytovatel Uživateli peněžní prostředky uhrazené v souvislosti s registrací Podnikatele bez zbytečného odkladu. Poskytovatel má nárok na náhradu veškerých účelně vynaložených nákladů vzniklých do dne zrušení Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn k úhradě těchto nákladů započíst prostředky složené Uživatelem na účet Poskytovatele.

5     Různé

5.1 Pro mimosoudní řešení sporů Uživatelů, kteří jsou spotřebiteli, je k rozhodování příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 00020869, se sídlem Praha 2, Nové Město, Štěpánská 567/15, https://www.coi.cz/.

5.2 Práva a povinnosti týkající se Uživatele podle těchto Všeobecných podmínek se přiměřeně vztahují i na jiné osoby zúčastněné na registraci Podnikatele, zejména Podnikatele, společníky nebo členy orgánů Podnikatele nebo jiné osoby zadané v rámci registrace Podnikatele. Uživatel provedením registrace potvrzuje, že seznámil dotčené osoby s těmito Všeobecnými podmínkami a tyto osoby se Všeobecnými podmínkami souhlasí.

5.3 Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2017.