Seznam živností

Aktuální seznam a druhy živnosti - volné, řemeslné, vázané a koncesované. Obsahové náležitosti živností volných, řemeslných, vázaných i koncesovaných. Vyhledejte si konkrétní živnost podle jejího názvu. Čísla živností volných a kódy živností v živnostenském rejstříku.

Co to je živnost?

Živností, také označované jako živnostenské podnikání nebo podnikání na živnostenský list, se rozumí podnikatelská činnost vykonávaná soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku v oblasti výroby, obchodu nebo poskytování služeb. Podmínkou pro provozování živnosti je živnostenské oprávnění (dříve označované jako živnostenský list nebo koncesní listina). Podmínky provozování živností upravuje živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (o živnostenském podnikání).

Jaké jsou druhy živností?

Živnosti dělíme na volné živnosti, řemeslné živnosti, vázané živnosti a koncesované živnosti. Liší se podle toho, zda je lze provozovat bez jakékoliv specifické kvalifikace nebo zda je pro jejich výkon nutné doložení dosažení určitého vzdělání, jiné odborné kvalifikace nebo zda se vyžaduje souhlas dalších úřadů státní správy s působností v daném oboru.