Zakladatelská listina s.r.o. základní vzor podle zákona o obchodních korporacích

Zakladatelská listina základní vzor podle ZOK

Vzor zakladatelské listiny společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) stanovené podle zákona o obchodních korporacích Ministerstvem spravedlnosti ČR ke stažení zdarma. Tento vzor zakladatelské listiny obsahuje základní zákonem vymezené náležitosti, v ostatním se právní poměry společnosti řídí zákonem o obchodních korporacích. Při založení s.r.o. se zakladatelskou listinou podle tohoto vzoru se nehradí soudní poplatek za zápis do obchodního rejstříku a účtují se nižší notářské poplatky.

I. Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: [název]

II. Společník

Společníkem společnosti je:

- [jméno společníka], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště].

III. Sídlo

Obcí, v níž se nachází sídlo společnosti je [obec].

IV. Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- [předmět podnikání 1]

- [předmět podnikání 2]

- [předmět podnikání 3]

V. Základní kapitál

Výše základního kapitálu společnosti činí [částka základního kapitálu] Kč.

VI. Vklad do základního kapitálu, správce vkladu

1. Výše vkladu společníka [jméno společníka], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště] připadající na jeho podíl je [výše vkladu společníka] Kč. [jméno společníka], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště] se zavazuje vložit do společnosti částku [výše vkladu společníka] Kč a splnit tuto vkladovou povinnost splacením do 30 dnů od založení společnosti.

2. Správcem vkladu zakladatel určuje [jméno správce], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště].

VII. Jednatelé a způsob jednání za společnost

1. Společnost má [počet jednatelů] jednatelů. 

2. [popis způsobu jednání jednatelů za společnost].

3. Prvními jednateli společnosti se určují:

- [jméno jednatele 1], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště].

- [jméno jednatele 2], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště].

- [jméno jednatele 3], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště].