Zakladatelská listina s.r.o. rozšířená verze

Zakladatelská listina rozšířená verze

(vzor ke stažení zdarma)

Může obsahovat libovolnou úpravu právních poměrů společnosti s ručením omezeným s.r.o. U rozšířené verze se hradí soudní poplatek za zápis do obchodního rejstříku a účtují se standardní notářské poplatky.

1 Úvodní ustanovení

1.1 Tato společenská smlouva upravuje právní poměry společnosti, zejména základní organizaci společnosti, práva a povinnosti společníků, vymezení orgánů společnosti a stanovení jejich pravomocí a pravidla hospodaření společnosti.

2 Obchodní firma

2.1 Obchodní firma společnosti zní: [název]

3 Sídlo

3.1 Sídlo společnosti je v obci: [obec]

4 Předmět podnikání

4.1 Předmětem podnikání společnosti je:

- [předmět podnikání 1]

- [předmět podnikání 2]

- [předmět podnikání 3]

5 Zakladatel

5.1 Společnost má následujícího zakladatele:

- [jméno zakladatele], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště]

6 Základní kapitál

6.1 Výše základního kapitálu společnosti je: [částka základního kapitálu] Kč.

6.2 Základní kapitál je tvořen následujícími peněžitými vklady:

- zakladatel [jméno zakladatele] vloží peněžitý vklad č. 1 ve výši [výše vkladu zakladatele] Kč, který představuje základní podíl č. 1 ve výši [výše podílu zakladatele]%

6.3 Vklady na základní kapitál budou uhrazeny takto:

- zakladatel [jméno zakladatele] uhradí 100% svého vkladu č. 1, tj. částku [výše vkladu zakladatele] nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku složením na zvláštní účet společnosti otevřený správcem vkladu

6.4 Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Společník může vlastnit více podílů.

7 Orgány společnosti

7.1 Orgány společnosti jsou:

7.1.1 valná hromada společnosti;

7.1.2 jednatelé společnosti.

8 Valná hromada

8.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

8.2 Do působnosti valné hromady patří:

8.2.1 volba a odvolávání jednatelů společnosti;

8.2.2 udělení a odvolání prokury;

8.2.3 rozhodování o změně společenské smlouvy;

8.2.4 rozhodování o zrušení společnosti s likvidací včetně volby a odvolávání likvidátora společnosti;

8.2.5 schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;

8.2.6 rozhodování o rozdělení zisku a úhrady ztrát;

8.2.7 rozhodování o změnách výše základního kapitálu společnosti;

8.2.8 další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tato listina.

8.3 Valná hromada se musí konat nejméně jednou za účetní rok. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

8.4 Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň jednu polovinu hlasů všech společníků. Každý ze společníků má 1 hlas na každou 1 Kč svého vkladu.

8.5 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů společníků přítomných na valné hromadě, pokud není zákonem nebo touto listinou vyžadován vyšší počet hlasů. Při posuzování schopnosti valné hromady činit rozhodnutí se nepřihlíží k hlasům společníků, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo.

8.6 Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. V takovém případě osoba, která je jinak oprávněna svolat valnou hromadu, předloží návrh usnesení společníkům k vyjádření v patnáctidenní lhůtě od data doručení návrhu. Nevyjádří-li se společník ve stanovené lhůtě, platí, že s předloženým návrhem nesouhlasí. Při hlasování o takto předložených návrzích se většina počítá z celkového počtu hlasů všech společníků.

8.7 Hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu mohou být uskutečněny i s využitím technických prostředků, a to způsobem umožňujícím ověření totožnosti společníka včetně určení jeho podílu, se kterým je spojeno hlasovací právo, a výsledek hlasování společníka. Podmínky hlasování nebo rozhodování určí jednatel a uvede je v pozvánce na valnou hromadu nebo návrhu rozhodnutí. 

8.8 Pokud má společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento jediný společník (zakladatel). 

9 Jednatel

9.1 Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Společnost má [počet jednatelů] jednatelů.

9.2 Jednatel vykonává svoji funkci s péčí řádného hospodáře. V rámci své působnosti jednatel zejména vykonává obchodní vedení společnosti, informuje společníky o záležitostech týkajících se společnosti a navrhuje opatření nezbytná k dalšímu vedení společnosti, svolává valnou hromadu společnosti, zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví společnosti, vede seznam společníků a vykonává práva a povinnosti zaměstnavatele stanovená obecně závaznými právními předpisy.

9.3 Prvními jednateli společnosti ke dni jejího vzniku jsou:

- [jméno jednatele 1], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště]

- [jméno jednatele 2], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště]

- [jméno jednatele 3], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště]

9.4 Způsob jednání jednatelů za společnost se určuje takto: [způsob jednání jednatelů].

10 Práva a povinnosti společníků

10.1 Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti v rámci působnosti valné hromady společnosti.

10.2 Společníci mají právo požadovat od jednatele společnosti informace o záležitostech týkajících se společnosti, nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje.

10.3 Pokud není stanoveno jinak, je podíl společníků ve společnosti převoditelný na jiného společníka nebo třetí osobu se souhlasem valné hromady. Souhlas valné hromady se nevyžaduje, má-li společnost dva společníky a podíl se převádí na druhého společníka, nebo má-li společnost pouze jednoho společníka a podíl se převádí na třetí osobu. Převod podílu se provádí písemnou smlouvou s úředně ověřenými podpisy. Účinky převodu podílu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu společnosti. 

11 Hospodaření společnosti

11.1 Společnost je vlastníkem veškerých peněžitých i nepeněžitých prostředků převedených na ni společníky a majetku nabytého v průběhu její podnikatelské činnosti nebo jinak během jejího trvání.

11.2 Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem.

11.3 Rozdělení zisku schvaluje valná hromada společnosti. Zisk se rozdělí mezi společníky v poměru podle jejich podílů. Podíl na zisku je splatný do jednoho měsíce od rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku.

11.4 Čistý zisk společnosti se použije v souladu s rozhodnutím valné hromady.

12 Ostatní skutečnosti

12.1 Záležitosti výslovně neupravené touto listinou se řídí zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

12.2 Správcem vkladů společníků se určuje [jméno správce], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště].