Prohlášení odpovědného zástupce (garanta)

Prohlášení odpovědného zástupce

(vzor ke stažení zdarma)

Identifikační část podnikatele

a) jméno a příjmení/obchodní firma/název *)

b) identifikační číslo osoby

c) rodné číslo

d) datum narození 1)

01 Odpovědný zástupce

a) titul

b) jméno

c) příjmení

d) titul

e) datum narození

02 Adresa bydliště odpovědného zástupce

a) název ulice

b) č.p./č.ev.

c) číslo orientační

d) PSČ

e) název obce

f) část obce

g) okres

h) stát

Prohlašuji ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že souhlasím s ustanovením do funkce odpovědného zástupce u výše uvedeného podnikatele.

03 Předmět podnikání

jméno

příjmení

V

dne

podpis odpovědného zástupce 2)

1) vyplní pouze fyzická osoba, která nemá přidělené rodné číslo

2) podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení před živnostenským úřadem

*) nehodící se škrtněte