Povinnosti dopravců v souvislosti se změnou zákona o silniční dopravě

V souvislosti s novou právní úpravou týkající se provozování silniční dopravy platnou od 1.6.2012 jsou stanoveny přechodné podmínky týkající se již existujících dopravců k uvedení jejich podnikatelských oprávnění do souladu s novou úpravou.

Dopravci provozující velká vozidla jsou povinni nejpozději do 1.6.2013 požádat živnostenský úřad o změnu předmětu podnikání firmy tak, aby odpovídal aktuálnímu znění zákona. K žádosti je nutné doložit doklady předepsané podle nové právní úpravy k ohlášení živnosti, tj. doklad o sídle, dobré pověsti podnikatele, finanční způsobilosti a odborné způsobilosti odpovědného zástupce.

Dopravci provozující velká vozidla a odpovědní zástupci, kterým byla odborná způsobilost přede dnem nabytí účinnosti zákona nahrazena vysvědčením o státní nebo maturitní zkoušce, pak musí nejpozději do 1.6.2014 požádat o nové osvědčení o odborné způsobilosti, jinak jejich odborná způsobilost zaniká.

Velkými vozidly se rozumí vozidla nebo jízdní soupravy určená pro přepravu zvířat nebo věcí o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny nebo vozidla určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.