Kmenové listy v s.r.o. a jejich uplatnění v praxi

Novinkou při zakládání s.r.o. podle nové legislativy je možnost vydání podílu společníka (majitele) firmy ve formě tzv. kmenového listu. Jak se tato novinka osvědčila v praxi?

Kmenový list je cenný papír, který má podobnou funkci jako akcie u akciové společnosti. Podmínkou vydání kmenového listu je, že takovou možnost připustí společenská smlouva společnosti. Může se tak stát buď přímo při založení společnosti, nebo i později přijetím odpovídající změny společenské smlouvy. V případě, že společenská smlouva vydání kmenového listu umožňuje, vystaví společnost kmenový list podobně jako akcii a tento vydá příslušnému společníkovi. Poznámka o vydání kmenového listu se zapíše do obchodního rejstříku.

Výhodou kmenového listu je snadnější převoditelnost. Při převádění podílu vyjádřeného kmenovým listem postačuje uvést na rubu kmenového listu identifikaci nabyvatele a kmenový list mu předat. Odpadá tak nutnost uspořádání valné hromady, jež by schvalovala převod podílu a sepisování smlouvy o převodu podílu.

Nevýhodou vystavení kmenového listu je však skutečnost, že při jeho vydání nelze nijak omezit převoditelnost podílu. Chtějí-li si např. stávající společníci uchovat kontrolu nad tím, jak bude nakládáno s podíly ostatních spolumajitelů firmy, např. formou schvalování převodu na valné hromadě nebo zavedením předkupního práva stávajících společníků, vydáním kmenových listů takovou možnost ztrácí.

Diskutabilní je zatím i otázka, zda převod podílu vydaného prostřednictvím kmenového listu musí být zapsán v obchodním rejstříku. Zákon stanoví nabytí účinků převodu kmenového listu až okamžikem, kdy je tato změna oznámena společnosti a zapsána v seznamu společníků. Není však předepsána žádná lhůta, do kdy by tak měl nabyvatel podílu učinit. Je tedy možné, že nabyvatel nabytí kmenového listu ponechá bez oznámení a zůstane vůči společnosti anonymní až do té doby, než kmenový list předloží. Rizikem takového postupu je však zachování formálního vlastnictví podílu předchozím vlastníkem, který není nijak omezen s podílem eventuálně dále disponovat, pobírat ze společnosti výnosy apod. Jsme toho názoru, že po identifikaci nabyvatele podílu musí společnost bez zbytečného odkladu zapsat tuto změnu i do obchodního rejstříku.

Kmenové listy tak zatím zcela nenaplňují povahu akcií, které za podmínek stanovených stanovami umožňují převoditelnost bez nutnosti provádění odpovídajících zápisů v obchodním rejstříku. Tuto otázku musí vyjasnit až budoucí rozhodovací praxe soudů, případně novelizace příslušného zákona.