Jak získat dotaci na podnikání

Začínáte podnikat a uvažujete o dotaci na zahájení nebo rozvoj vašeho podnikání? Podpora začínajících podnikatelů není tak rozsáhlá, jak by se mohlo zdát z některých prohlášení politiků, přesto se zrovna váš podnikatelský záměr může strefit do některého z programů podpory dostupných u státních nebo i soukromých institucí. Doporučujeme v tomto ohledu zejména následující zdroje:
 
1) CzechInvest
Státní agentura CzechInvest vyhlašuje řadu dotačních titulů financovaných z fondů EU i státního rozpočtu ČR http://www.czechinvest.org/programy-podpory. Programy jsou zaměřené např. na podporu vybavení podniků moderními technologiemi, školící programy nebo výzkum. Jednotlivé programy podpor jsou vyhlašovány průběžně, lze proto doporučit průběžné sledování nabídek na http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy.
 
2) Ministerstvo práce a sociálních věcí
Programy podpory v rámci operačního programu Zaměstnanost 2014 - 2020 http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020. V rámci programu lze získat dotaci např. podporu sociálního podnikání, zaměstnávání sociálně ohrožených skupin apod. Aktuální přehled poskytovaných podpor naleznete na http://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev.
 
3) Ministerstvo pro místní rozvoj 
Operační programy zaměřené na podporu rozvoje regionů, bydlení, cestovního ruchu apod. Aktuální přehled o dostupných programech je k dispozici zde http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace/Operacni-programy-rizene-MMR
 
4) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Operační programy zaměřené na podporu výzkumu a zvyšování kvalifikace ve školství. Seznam aktuálních výzev je k dispozici zde http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv.
 
5) Regionální operační programy
Programy podpory zaměřené na jednotlivé regiony, např. pro region Jihomoravského kraje z programu ROP NUTS II Jihovýchod http://www.jihovychod.cz/. Tyto programy mohou zahrnovat i podporu podnikatelských aktivit např. směřujících k rozvoji venkova, regenerace brownfieldových ploch, zavádění ICT v podnicích apod.
 
6) Programy místních samospráv
Dotační tituly zahrnující i podporu začínajících podnikatelů nebo podporu rozvoje malých obcí a venkova vypisují v některých případech i krajské a obecní samosprávy (např. pro Středočeský kraj je naleznete zde http://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj/dotace). Doporučujeme kontaktovat místně příslušný úřad pro zjištění aktuálních možností. 
 
7) Českomoravská záruční a rozvojová banka 
Pro začínající podnikatele přichází v úvahu rovněž programy realizované Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou na podporu malého a středního podnikání, které zahrnují mimo jiné poskytování záruk za úvěry pro malé a začínající podnikatele. Bližší informace naleznete zde http://www.cmzrb.cz/podpora-maleho-a-stredniho-podnikani.
 
8) BusinessInfo.cz
Státní informační portál sdružující informace o dotačních programech z evropských fondů, státního rozpočtu ČR nebo podpory poskytované kraji a dalšími subjekty. Databáze je průběžně aktualizována a umožňuje cílené vyhledávání podle zvolených kritérií. Více na http://www.businessinfo.cz/cs/dotace-a-financovani/podpora-podnikani-dotace.html.
 
9) eDotace.cz
Přehledný portál zajišťující informace o podpoře a dotacích včetně aktuálně organizovaných seminářů a workshopů pro podnikatele. Další informace na http://www.edotace.cz/.