Podnikatel je osobou provozující podnikatelskou činnost samostatně a na vlastní účet. Podnikatelem může být osoba, která splňuje následující podmínky:

  1. je svéprávná;
  2. je bezúhonná, přičemž pro účely registrace se za bezúhonnou považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena;
  3. nenastala u ní skutečnost, která je překážkou provozování živnosti a nebyl jí soudem uložen zákaz výkonu funkce člena statutárního orgánu;

Podnikatelem může být i cizinec. V případě cizince, který je občanem země mimo území EU nebo EHS, musí mít taková osoba uděleno povolení k pobytu na území České republiky.

Viz také časté dotazy: