Pro některé specializované obory podnikání je vyžadováno ustanovení tzv. odpovědné osoby (odpovědného zástupce) firmy, který splňuje zákonem stanovené kvalifikační předpoklady pro provozování takového oboru podnikání.

Odpovědnou osobou může být osoba, která splňuje následující podmínky:

  1. je svéprávná;
  2. není ustanovena jako odpovědný zástupce pro více než čtyři jiné podnikatele;
  3. je bezúhonná, přičemž pro účely registrace se za bezúhonnou považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena;
  4. splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon funkce odpovědné osoby. Seznam kvalifikačních předpokladů pro jednotlivé obory podnikání je k dispozici zde; pokud pro příslušný obor nejsou předpoklady uvedeny, zvláštní kvalifikace se nevyžaduje.
  5. nebude členem dozorčího nebo jiného kontrolního orgánu firmy.

Odpovědnou osobu může být jednatel nebo jiná osoba stojící mimo společnost, kteří splňují danou kvalifikaci. Odpovědná osoba může být určena pro všechny dotčené předměty podnikání (pokud splňuje danou kvalifikaci) nebo může být pro každý předmět podnikání určena jiná osoba.