Jednatelé jsou osoby, která zastupují firmu navenek. Jednatelé činí veškeré úkony, pokud nejsou zakládací listinou svěřeny do pravomoci jiného orgánu (např. valné hromady).

Jednatelem firmy může být fyzická nebo právnická osoba, která splňuje následující podmínky:

  1. je svéprávná;
  2. je bezúhonná, přičemž pro účely registrace se za bezúhonnou považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena;
  3. nenastala u ní skutečnost, která je překážkou provozování živnosti a nebyl jí soudem uložen zákaz výkonu funkce člena statutárního orgánu;

Jednatelem firmy může být i osoba, která je cizincem. Taková osoba nemusí mít pro účely registrace jako jednatel uděleno povolení k pobytu na území České republiky.

Viz také časté dotazy: