Živnostenské oprávnění

 • Jaké jsou požadavky stanovené zákonem na osobu podnikatele?

  Podnikatelem může být osoba, která splňuje následující podmínky:

  1. je svéprávná;
  2. je bezúhonná, přičemž pro účely registrace se za bezúhonnou považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena;
  3. nenastala u ní skutečnost, která je překážkou provozování živnosti.
 • Může být podnikatelem cizinec? Musí mít pro takové účely povolení k pobytu na území České republiky?

  Podnikatelem může být i cizinec. Občané ze zemí EU a EHS nemusí mít pro účely živnostenského oprávnění povolení k pobytu na území České republiky, ostatní cizinci musí mít takové povolení uděleno.

 • Jak mám postupovat, pokud jsem cizinec a nemám doposud uděleno povolení k pobytu na území ČR?

  Proveďte zadání údajů o podnikání v rámci registračního formuláře na www.ZalozFirmu.cz a zašlete nám doklady, ke kterým budete vyzváni. Následně vám zašleme potvrzení o ohlášení živnosti pro účely podání žádosti o udělení povolení k pobytu. Po udělení povolení k pobytu bude registrace živnostenského oprávnění dokončena.

  Pokud jste občanem některé ze zemí EU nebo EHS, povolení k pobytu pro účely zřízení živnostenského oprávnění se nevyžaduje.

 • Mohu jako název firmy použít smyšlený název nebo dodatek ke jménu?

  Obchodním jménem živnostníka je pouze jeho jméno a příjmení. K těmto není možné přidat žádný dodatek ani použít jiný smyšlený název. Dodatek ke jménu je možné zapsat pouze následně cestou zápisu živnostníka do obchodního rejstříku.
 • Může být sídlo umístěno mimo území České republiky?

  Sídlo společnosti založené a registrované v České republice musí být umístěno na území České republiky.
 • Může být sídlo umístěno v bytě?

  Ano. Sídlo může být umístěno v bytě v případě, že to nenaruší klid a pořádek v domě.
 • Může být sídlo umístěno v družstevním bytě?

  Sídlo může být umístěno i v družstevním bytě za předpokladu, že to povolují stanovy družstva a souhlas s umístěním sídla udělí příslušný orgán družstva, zpravidla představenstvo. Sídlo v družstevním bytě dále musí být slučitelné s účelem firmy a odpovídat i povaze a rozsahu její činnosti.
 • Osoba, která má poskytnout souhlas s udělením sídla, není přímým vlastníkem prostor, ale má tyto prostory v pronájmu, může souhlas udělit?

  Osoba, která není přímým vlastníkem prostor, může udělit souhlas s umístěním sídla v případě, že je k udělení takového souhlasu oprávněna ze smluvního vztahu s vlastníkem prostor. Tak je tomu například v případě, že vlastník prostor udělí této osobě souhlas s poskytováním prostor do podnájmu. V případě, že osoba nedisponuje souhlasem přímého vlastníka prostor, je pro účely registrace nutné obstarat souhlas s umístěním sídla přímo vlastníka prostor.
 • Za jakých podmínek lze umístit sídlo firmy do vašeho office centra?

  Podmínky pro umístění firmy do office centra naleznete zde.
 • V registrační dokumentaci jsem neobdržel formulář souhlasu s umístěním sídla, kde je chyba?

  V případě, že adresa bydliště podnikatele je shodná s adresou, na které bude mít sídlo své firmy, souhlas s umístěním sídla se nevyžaduje.
 • Chci si zřídit jednu univerzální volnou živnost, proč musím vybrat jednotlivé předměty podnikání?

  Podle živnostenského zákona je nutné k univerzální volné živnosti ohlásit obory činností, ve kterých bude tuto živnost vykonávat. Uživatel v rámci registračního formuláře vybere jednotlivé obory podnikání. Společnost bude u těchto oborů zapsána v obchodním rejstříku s jedinou univerzální živností, zároveň bude v průběhu registrace firmy provedeno ohlášení těchto jednotlivých oborů podnikání na příslušném živnostenském úřadu.
 • Vybral jsem několik živností, ale v zakladatelské listině je uveden pouze jeden předmět podnikání.

  Podle živnostenského zákona jsou všechny obory živnosti volné zahrnuty do univerzální živnosti "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona". Znění této živnosti se objeví jak v zakladatelské listině firmy tak ve výpisu z obchodního rejstříku, uvedení jednotlivých oborů není možné. Obory se zapisují pouze do živnostenského rejstříku.
 • Je součástí vyřízení živnosti také ohlášení na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně?

  Ano, údaje potřebné k ohlášení na těchto institucích se zadají v kroku 5 registračního formuláře.