Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

 • Jak správně zvolit název firmy?

  Podle aktuální právní úpravy nesmí být název firmy zaměnitelný s názvem jiné již existující firmy a nesmí působit klamavě. Rejstříkové soudy dovozují zaměnitelnost názvů zejména v následujících případech:

  • Název je zcela shodný s názvem již existující firmy. Nerozhodné je přitom označení právní formy nebo velikost písmen názvu.
   chci: ALFA s.r.o
   zaměnitelné s: ALFA s.r.o., ALFA a.s., alfa družstvo apod.
  • Název je téměř shodný s názvem již existující firmy, liší se pouze v jednotlivých písmenech, dominantní kořen slova zůstává stejný.
   chci: ALFA s.r.o.
   zaměnitelné s: ALFAN s.r.o., Talfa s.r.o.
  • Název se liší označením zkratky státu.
   chci: Alfa CZ s.r.o.
   zaměnitelné s: ALFA s.r.o.
  • Název se liší internetovou doménovou příponou.
   chci: ALFA.cz nebo alfa.eu
   zaměnitelné s: ALFA s.r.o.
  • Název se liší vložením jednotlivé číslice.
   chci: AL1FA s.r.o.
   zaměnitelné s: ALFA s.r.o.
  • Název se liší grafickými značkami, symboly nebo jinými znaky, které nejsou součástí výslovnosti firmy.
   chci: AL-FA s.r.o.
   zaměnitelné s: ALFA s.r.o.
  • Název je shodný nebo zanedbatelně rozdílný z hlediska fonetické výslovnosti.
   chci: COOLDEAN s.r.o.
   zaměnitelné s: KULDIN s.r.o.
  • Název se odlišuje názvem obce.
   chci: ALFA Praha s.r.o.
   zaměnitelné s: ALFA s.r.o.
  • Název se skládá z více slov, které v obráceném pořadí jsou již součástí názvu jiné firmy.
   chci: ALFA REALITY s.r.o.
   zaměnitelné s: REALITY ALFA s.r.o.
  • Název se liší dodatkovým slovem, které je obecným označením pro firmu nebo příslušnost k firemnímu koncernu.
   chci: ALFA Company s.r.o.
   zaměnitelné s: ALFA s.r.o., ALFA Corporation s.r.o., ALFA Holding s.r.o. apod.
  • Název vyjadřuje aktivitu, které se neshoduje s předmětem podnikání firmy.
   chci: ALFA pekařství s.r.o.
   klamavost: firma nemá živnostenské oprávnění pro obor podnikání „pekařství"
  • Název vyvolává dojem, že se jedná o veřejnoprávní instituci.
   chci: Energetické služby společnost České republiky
   klamavost: nejedná se o veřejnoprávní úřad
  • Název obsahuje jméno osoby, která není účastníkem firmy.
   chci: Truhlářství Novák s.r.o.
   klamavost: osoba jménem Novák není účastníkem firmy

   

  Název firmy je v rámci registračního procesu ověřován a v případě možné zaměnitelnosti je uživateli doporučeno název upravit. Úpravu lze provést např. přidáním dodatkového, alespoň dvouslabičného slova (např. Solutions, Management, Trading apod.). Název firmy se nemusí nutně shodovat s obchodní „značkou" podnikatele, tj. označením, pod kterým podnikatel propaguje své výrobky, užívá logo, internetovou doménu apod.

  Uvedená vymezení vychází z rozhodovací praxe rejstříkových soudů a mají pouze doporučující charakter. V případě požadavku podnikatele na registraci firmy s jím zvoleným názvem lze registraci provést na vlastní riziko podnikatele. V případě zamítnutí registrace je nutné provést registraci znovu s novou úhradou zákonných poplatků, neboť dosavadní dokumentaci nelze pro tento účel využít.

 • Může být sídlo umístěno mimo území České republiky?

  Sídlo společnosti založené a registrované v České republice musí být umístěno na území České republiky.
 • Může být sídlo umístěno v bytě?

  Ano. Sídlo může být umístěno v bytě v případě, že to nenaruší klid a pořádek v domě.
 • Může být sídlo umístěno v družstevním bytě?

  Sídlo může být umístěno i v družstevním bytě za předpokladu, že to povolují stanovy družstva a souhlas s umístěním sídla udělí příslušný orgán družstva, zpravidla představenstvo. Sídlo v družstevním bytě dále nesmí narušit klid a pořádek v domě.
 • Osoba, která má poskytnout souhlas s udělením sídla, není přímým vlastníkem prostor, ale má tyto prostory v pronájmu, může souhlas udělit?

  Osoba, která není přímým vlastníkem prostor, může udělit souhlas s umístěním sídla v případě, že je k udělení takového souhlasu oprávněna ze smluvního vztahu s vlastníkem prostor. Tak je tomu například v případě, že vlastník prostor udělí této osobě souhlas s poskytováním prostor do podnájmu. V případě, že osoba nedisponuje souhlasem přímého vlastníka prostor, je pro účely registrace nutné obstarat souhlas s umístěním sídla přímo vlastníka prostor.
 • Za jakých podmínek lze umístit sídlo firmy do vašeho office centra?

  Podmínky pro umístění firmy do office centra naleznete zde.
 • Chci si zřídit jednu univerzální volnou živnost, proč musím vybrat jednotlivé předměty podnikání?

  Podle živnostenského zákona je nutné k univerzální volné živnosti ohlásit obory činností, ve kterých bude tuto živnost vykonávat. Uživatel v rámci registračního formuláře vybere jednotlivé obory podnikání. Společnost bude u těchto oborů zapsána v obchodním rejstříku s jedinou univerzální živností, zároveň bude v průběhu registrace firmy provedeno ohlášení těchto jednotlivých oborů podnikání na příslušném živnostenském úřadu.
 • Vybral jsem několik živností, ale v zakladatelské listině je uveden pouze jeden předmět podnikání.

  Podle živnostenského zákona jsou všechny obory živnosti volné zahrnuty do univerzální živnosti "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona". Znění této živnosti se objeví jak v zakladatelské listině firmy tak ve výpisu z obchodního rejstříku, uvedení jednotlivých oborů není možné. Obory se zapisují pouze do živnostenského rejstříku.

 • Může být základní kapitál splacen v cizí měně?

  V zakladatelské dokumentaci musí být výše kapitálu určena částkou v Kč, jeho splacení je však možné i v cizí měně. Požadavek na splacení kapitálu v cizí měně se uvede ve specifických požadavcích přímo v registračním formuláři.
 • Jak je nakládáno s peněžními prostředky, které složím jako základní kapitál firmy?

  V průběhu registrace je zřízen dočasný bankovní účet firmy pro účely složení základního kapitálu. Banka podle zákona neumožní disponovat s prostředky na účtu firmy do dokončení registrace firmy v obchodním rejstříku. Po registraci firmy v obchodním rejstříku je základní kapitál odblokován a prostředky jsou firmě volně k dispozici.
 • Mohu složit základní kapitál na účet, který si v bance otevřu sám, a pouze zaslat potvrzení o složení základního kapitálu?

  Tento postup není možný. Pro účely zápisu firmy v obchodním rejstříku je nutné složit základní kapitál na zvláštní účet otevřený na jméno zakládané firmy. Jedná se o speciální typ účtu, který banka otevře na základě notářského zápisu o založení firmy. Složení základního kapitálu na jiný účet není přípustné a zápis firmy do obchodního rejstříku by byl v takovém případě zamítnut.
 • Je možné složit základní kapitál částečně a zbytek doplatit později?

  Základní kapitál je možné splatit ve splátkách tak, že před zápisem do obchodního rejstříku se splatí 30% kapitálu a zbývajících 70% kapitálu do 5 let po vzniku firmy. Volbu způsobu splacení je možné provést v rámci zadávacího formuláře.

 • Jakou výši základního kapitálu mám zvolit?

  Minimální výše základního kapitálu je 1 Kč. Tento minimální kapitál nelze dále dělit. V případě potřeby budoucího rozdělení podílu (např. pro potřeby vstupu dalšího společníka do firmy) by firma musela postupovat cestou zvýšení základního kapitálu, což je administrativně, časově i finančně náročnější proces. Doporučuje se proto zvolit kapitál alespoň ve výši 1.000 Kč.

 • Jaké jsou požadavky stanovené zákonem na osobu společníka firmy?

  Společníkem firmy může být fyzická nebo právnická osoba, která je svéprávná.

  Společníkem může být i cizinec nebo zahraniční právnická osoba. Cizinec nemusí mít pro účely registrace jako společníka firmy uděleno povolení k pobytu na území České republiky ani jiný typ víza.

 • Může být společníkem firmy cizinec? Musí mít pro takové účely povolení k pobytu na území České republiky?

  Společníkem firmy může být fyzická nebo právnická osoba, která je cizincem. Taková osoba nemusí mít pro účely vlastní registrace jako společníka firmy uděleno povolení k pobytu na území České republiky.
 • Jaké jsou požadavky stanovené zákonem na osobu jednatele firmy?

  Jednatelem firmy může být fyzická nebo právnická osoba, která splňuje následující podmínky:

  1. je svéprávná;
  2. je bezúhonná, přičemž pro účely registrace se za bezúhonnou považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena;
  3. nenastala u ní skutečnost, která je překážkou provozování živnosti a nebyl jí soudem uložen zákaz výkonu funkce člena statutárního orgánu;
  Jednatelem firmy může být i osoba, která je cizincem. Taková osoba nemusí mít pro účely registrace jako jednatel uděleno povolení k pobytu na území České republiky.
 • Může být jednatelem firmy cizinec? Musí mít pro takové účely povolení k pobytu na území České republiky?

  Jednatelem firmy může být i osoba, která je cizincem. Taková osoba nemusí mít pro účely registrace jako jednatel uděleno povolení k pobytu na území České republiky.
 • Může být jednatelem právnická osoba (jiná firma)?

  Ano, jednatelem může být i právnická osoba.
 • Co je kmenový list?

  Kmenový list je cenný papír, který osvědčuje podíl společníka na společnosti. Princip fungování je obdobný akciím u akciových společností. Kmenový list se převádí rubopisem s vyznačením nabyvatele a fyzickým předáním kmenového listu. V případě vystavení kmenového listu není omezena převoditelnost obchodních podílů.
 • Je možné nastavit odlišnou výši obchodních podílů?

  Ano, v takovém případě zadejte požadovanou výši podílů v kroku 10 registračního formuláře (ostatní požadavky).