• Jak správně zvolit název firmy?

  Podle aktuální právní úpravy nesmí být název firmy zaměnitelný s názvem jiné již existující firmy a nesmí působit klamavě. Rejstříkové soudy dovozují zaměnitelnost názvů zejména v následujících případech:

  • Název je zcela shodný s názvem již existující firmy. Nerozhodné je přitom označení právní formy nebo velikost písmen názvu.
   chci: ALFA s.r.o
   zaměnitelné s: ALFA s.r.o., ALFA a.s., alfa družstvo apod.
  • Název je téměř shodný s názvem již existující firmy, liší se pouze v jednotlivých písmenech, dominantní kořen slova zůstává stejný.
   chci: ALFA s.r.o.
   zaměnitelné s: ALFAN s.r.o., Talfa s.r.o.
  • Název se liší označením zkratky státu.
   chci: Alfa CZ s.r.o.
   zaměnitelné s: ALFA s.r.o.
  • Název se liší internetovou doménovou příponou.
   chci: ALFA.cz nebo alfa.eu
   zaměnitelné s: ALFA s.r.o.
  • Název se liší vložením jednotlivé číslice.
   chci: AL1FA s.r.o.
   zaměnitelné s: ALFA s.r.o.
  • Název se liší grafickými značkami, symboly nebo jinými znaky, které nejsou součástí výslovnosti firmy.
   chci: AL-FA s.r.o.
   zaměnitelné s: ALFA s.r.o.
  • Název je shodný nebo zanedbatelně rozdílný z hlediska fonetické výslovnosti.
   chci: COOLDEAN s.r.o.
   zaměnitelné s: KULDIN s.r.o.
  • Název se odlišuje názvem obce.
   chci: ALFA Praha s.r.o.
   zaměnitelné s: ALFA s.r.o.
  • Název se skládá z více slov, které v obráceném pořadí jsou již součástí názvu jiné firmy.
   chci: ALFA REALITY s.r.o.
   zaměnitelné s: REALITY ALFA s.r.o.
  • Název se liší dodatkovým slovem, které je obecným označením pro firmu nebo příslušnost k firemnímu koncernu.
   chci: ALFA Company s.r.o.
   zaměnitelné s: ALFA s.r.o., ALFA Corporation s.r.o., ALFA Holding s.r.o. apod.
  • Název vyjadřuje aktivitu, které se neshoduje s předmětem podnikání firmy.
   chci: ALFA pekařství s.r.o.
   klamavost: firma nemá živnostenské oprávnění pro obor podnikání „pekařství"
  • Název vyvolává dojem, že se jedná o veřejnoprávní instituci.
   chci: Energetické služby společnost České republiky
   klamavost: nejedná se o veřejnoprávní úřad
  • Název obsahuje jméno osoby, která není účastníkem firmy.
   chci: Truhlářství Novák s.r.o.
   klamavost: osoba jménem Novák není účastníkem firmy

   

  Název firmy je v rámci registračního procesu ověřován a v případě možné zaměnitelnosti je uživateli doporučeno název upravit. Úpravu lze provést např. přidáním dodatkového, alespoň dvouslabičného slova (např. Solutions, Management, Trading apod.). Název firmy se nemusí nutně shodovat s obchodní „značkou" podnikatele, tj. označením, pod kterým podnikatel propaguje své výrobky, užívá logo, internetovou doménu apod.

  Uvedená vymezení vychází z rozhodovací praxe rejstříkových soudů a mají pouze doporučující charakter. V případě požadavku podnikatele na registraci firmy s jím zvoleným názvem lze registraci provést na vlastní riziko podnikatele. V případě zamítnutí registrace je nutné provést registraci znovu s novou úhradou zákonných poplatků, neboť dosavadní dokumentaci nelze pro tento účel využít.

 • Jaký je postup pro založení nové firmy?

  Pro registraci firmy zadá uživatel údaje k zakládané firmě prostřednictvím registračního formuláře (záložka ZALOŽ FIRMU). Po dokončení registračního formuláře vygeneruje systém automaticky ihned veškerou dokumentaci nezbytnou k dokončení registrace firmy a tuto zašle na zadaný email uživatele spolu s pokyny k dalšímu postupu. Uživatel zašle provozovateli portálu podepsanou dokumentaci a uhradí zákonné poplatky spojené s registrací. Veškeré zbývající kroky spojené s registrací provede provozovatel portálu. Po dokončení registrace obdrží uživatel kompletní složku s výpisem z obchodního nebo živnostenského rejstříku týkajících se firmy a ostatní související korporátní dokumentaci nezbytnou k dalšímu provozu firmy.

 • Jakým způsobem je možné podepsat dokumenty k registraci firmy elektronicky?

  Elektronické podepsání dokumentace nezbytné k dokončení registrace firmy může provést uživatel, který má zřízený a ve svém počítači nainstalovaný digitální podpisový certifikát vystavený některým z poskytovatelů oprávněných k vydávání certifikátů pro účely úředního ověření podpisu.

  Po zadání údajů o zakládané firmě v rámci registračního formuláře je zobrazena stránka s jednotlivými dokumenty, které uživatel může elektronicky podepsat. Zřizovatel registrace může také autorizovat přístup k elektronickému podepsání dokumentace jinými účastníky firmy (tito jiní účastníci nemají přístup k jiným částem registračního formuláře).

  Podepsání dokumentu se provede kliknutím na tlačítko ‚PODEPSAT‘, které je vedle příslušného dokumentu. V případě úspěšného podepsání dokumentu se stav podepsání změní na „PODEPSÁNO".

  Náhled dokumentu, který má být podepsán, je možné vyvolat kliknutím na název příslušného dokumentu.

  Zrušení elektronického podepsání dokumentu je možné provést kliknutím na symbol křížku vedle podepisovacího tlačítka.

 • Jaké jsou požadavky stanovené zákonem na osobu akcionáře firmy?

  Akcionářem (zakladatelem) firmy může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba řádně registrovaná v českém nebo zahraničním obchodním rejstříku.

  Akcionářem může být i cizinec nebo zahraniční právnická osoba. Cizinec nemusí mít pro účely registrace jako společníka firmy uděleno povolení k pobytu na území České republiky ani jiný typ víza.

  Společnost může mít jednoho nebo více akcionářů.

 • Může být akcionářem firmy cizinec? Musí mít pro takové účely povolení k pobytu na území České republiky?

  Akcionářem firmy může být i fyzická nebo právnická osoba, která je cizincem. Taková osoba nemusí mít pro účely vlastní registrace jako akcionáře firmy uděleno povolení k pobytu na území České republiky.

 • Jaké jsou požadavky stanovené zákonem na osobu člena představenstva firmy?

  Členem představenstva firmy může být osoba, která splňuje následující podmínky:

  1. dosáhla věku alespoň 18 let;
  2. je bezúhonná, přičemž pro účely registrace se za bezúhonnou považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena;
  3. pokud byl na její majetek prohlášen konkurs, nedošlo v rámci konkursního (insolvenčního) řízení k prodeji podniku v rámci zpeněžení majetkové podstaty jedinou smlouvou nebo k ukončení provozování podniku nebo uplynula lhůta více než 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo rozhodnutí o zrušení konkursu pro nedostatek majetku nebo bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o zrušení konkursu z jiného důvodu nebo nebylo nařízeno předběžné opatření omezující nakládání s majetkovou podstatou;
  4. nebyla v době méně než 1 roku před podáním návrhu na prohlášení konkursu statutárním nebo jiným orgánem jiné právnické osoby, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku nebo uplynula lhůta 3 let roku od právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku nebo došlo k zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, ledaže ke zrušení konkursu došlo z jiných důvodů nebo jde o likvidátora, který splnil povinnost podat návrh na prohlášení konkursu nebo jde o osobu jmenovanou statutárním orgánem po prohlášení konkursu nebo osobu, která se ve zvláštním řízení domůže potvrzení, že funkci vykonávala s péčí řádného hospodáře nebo jednatel bude jmenován statutárním zástupcem firmy se souhlasem alespoň dvou třetin hlasů zakladatelů firmy, kteří byli na uvedené skutečnosti upozorněni.
  5. nebyl jí uložen soudem nebo jiným orgánem zákaz činnosti týkající se zvoleného nebo příbuzného oboru podnikání, který doposud trvá.

  Členem představenstva může být fyzická osoba, která je cizincem. Taková osoba nemusí mít pro účely registrace jako jednatel uděleno povolení k pobytu na území České republiky.

  Minimální počet členů představenstva jsou tři; tento počet může být nižší v případě, že společnost má jediného akcionáře.

 • Člen představenstva byl v minulosti statutárním zástupcem jiné firmy, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, může být jmenován členem představenstva nyní zakládané firmy?

  Ano, osoba může být jmenována členem představenstva nově zakládané firmy v případě, že bude jmenován se souhlasem alespoň dvou třetin hlasů zakladatelů firmy, kteří byli na uvedenou skutečnost upozorněni.

  V případě uvedené situace uveďte tuto skutečnost v rámci zadání ostatních (nepovinných údajů).

 • Může být členem představenstva firmy cizinec? Musí mít pro takové účely povolení k pobytu na území České republiky?

  Členem představenstva firmy může být i fyzická osoba, která je cizincem. Taková osoba nemusí mít pro účely registrace jako člena představenstva uděleno povolení k pobytu na území České republiky.

 • Může být členem představenstva právnická osoba (jiná firma)?

  Právnická osoba nemůže být členem představenstva akciové společnosti.

 • Jaké jsou požadavky stanovené zákonem na osobu člena dozorčí rady firmy?

  Členem dozorčí rady firmy může být osoba, která splňuje následující podmínky:

  1. dosáhla věku alespoň 18 let;
  2. je bezúhonná, přičemž pro účely registrace se za bezúhonnou považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena;
  3. pokud byl na její majetek prohlášen konkurs, nedošlo v rámci konkursního (insolvenčního) řízení k prodeji podniku v rámci zpeněžení majetkové podstaty jedinou smlouvou nebo k ukončení provozování podniku nebo uplynula lhůta více než 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo rozhodnutí o zrušení konkursu pro nedostatek majetku nebo bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o zrušení konkursu z jiného důvodu nebo nebylo nařízeno předběžné opatření omezující nakládání s majetkovou podstatou;
  4. nebyla v době méně než 1 roku před podáním návrhu na prohlášení konkursu statutárním nebo jiným orgánem jiné právnické osoby, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku nebo uplynula lhůta 3 let roku od právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku nebo došlo k zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, ledaže ke zrušení konkursu došlo z jiných důvodů nebo jde o likvidátora, který splnil povinnost podat návrh na prohlášení konkursu nebo jde o osobu jmenovanou statutárním orgánem po prohlášení konkursu nebo osobu, která se ve zvláštním řízení domůže potvrzení, že funkci vykonávala s péčí řádného hospodáře nebo jednatel bude jmenován statutárním zástupcem firmy se souhlasem alespoň dvou třetin hlasů zakladatelů firmy, kteří byli na uvedené skutečnosti upozorněni.
  5. nebyl jí uložen soudem nebo jiným orgánem zákaz činnosti týkající se zvoleného nebo příbuzného oboru podnikání, který doposud trvá.

  Členem dozorčí rady může být fyzická osoba, která je cizincem. Taková osoba nemusí mít pro účely registrace jako jednatel uděleno povolení k pobytu na území České republiky.

  Minimální počet členů představenstva jsou tři, počet všech jejích členů musí být dělitelný třemi.

 • Člen dozorčí rady byl v minulosti statutárním zástupcem jiné firmy, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, může být jmenován členem dozorčí rady nyní zakládané firmy?

  Ano, osoba může být jmenována členem dozorčí rady nově zakládané firmy v případě, že bude jmenován se souhlasem alespoň dvou třetin hlasů zakladatelů firmy, kteří byli na uvedenou skutečnost upozorněni.

  V případě uvedené situace uveďte tuto skutečnost v rámci zadání ostatních (nepovinných údajů).

 • Může být členem dozorčí rady firmy cizinec? Musí mít pro takové účely povolení k pobytu na území České republiky?

  Členem dozorčí rady firmy může být i fyzická osoba, která je cizincem. Taková osoba nemusí mít pro účely registrace jako člena dozorčí rady uděleno povolení k pobytu na území České republiky.

 • Může být členem dozorčí rady právnická osoba (jiná firma)?

  Právnická osoba nemůže být členem dozorčí rady akciové společnosti.

 • Jaké jsou požadavky stanovené zákonem na osobu podnikatele?

  Podnikatelem může být osoba, která splňuje následující podmínky:

  1. je svéprávná;
  2. je bezúhonná, přičemž pro účely registrace se za bezúhonnou považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena;
  3. nenastala u ní skutečnost, která je překážkou provozování živnosti.
 • Jaké vybavení je nutné k využívání ZalozFirmu.cz?

  Pro využívání ZalozFirmu.cz je dostatečné vybavení běžným osobním počítačem s připojením na Internet a e-mailem.

  Dokumentace k založení firmy je vytvářena ve formátu Portable Document Format (PDF), kterou lze zobrazit a tisknout např. prohlížečem Adobe Acrobat Reader (nutná verze 5 a vyšší). Prohlížeč je ke stažení zdarma zde.
 • Může být sídlo umístěno mimo území České republiky?

  Sídlo společnosti založené a registrované v České republice musí být umístěno na území České republiky.
 • Jaké jsou technické požadavky pro možnost elektronického podepisování dokumentů?

  Uživatel, který chce využít možnost elektronického podepisování dokumentů, musí mít počítač vybavený operačním systémem Windows a internetovým prohlížečem s doplňkem Java Runtime Environment, verze 1.6.0 a vyšší (ke stažení zdarma zde). Dále musí mít v počítači nainstalovaný digitální podpisový certifikát vystavený některým z oprávněných poskytovatelů.

 • Může být podnikatelem cizinec? Musí mít pro takové účely povolení k pobytu na území České republiky?

  Podnikatelem může být i cizinec. Občané ze zemí EU a EHS nemusí mít pro účely živnostenského oprávnění povolení k pobytu na území České republiky, ostatní cizinci musí mít takové povolení uděleno.

 • Musím se registrovat jako uživatel ZalozFirmu.cz?

  Uživatel se registruje pouze před prvním využitím služby ZalozFirmu.cz. Na zadanou e-mailovou adresu je odesílána veškerá e-mailová komunikace se ZalozFirmu.cz. Na zadanou korespondenční adresu je odeslána kompletní dokumentace k registrované firmě po dokončení registrace. Při každém dalším přihlášení zadá uživatel již jen zvolené přihlašovací jméno a heslo.
 • Může být sídlo umístěno v bytě?

  Ano. Sídlo může být umístěno v bytě v případě, že to nenaruší klid a pořádek v domě.
 • Jaké digitální podpisové certifikáty jsou uznávány pro elektronické podepsání dokumentů k registraci firmy?

  V současné době jsou v České republice uznávány digitální podpisové certifikáty těchto poskytovatelů:

  Česká pošta - www.postsignum.cz

  I. certifikační autorita - www.ica.cz

  eIdentity - www.eidentity.cz

 • Jak mám postupovat, pokud jsem cizinec a nemám doposud uděleno povolení k pobytu na území ČR?

  Proveďte zadání údajů o podnikání v rámci registračního formuláře na www.ZalozFirmu.cz a zašlete nám doklady, ke kterým budete vyzváni. Následně vám zašleme potvrzení o ohlášení živnosti pro účely podání žádosti o udělení povolení k pobytu. Po udělení povolení k pobytu bude registrace živnostenského oprávnění dokončena.

  Pokud jste občanem některé ze zemí EU nebo EHS, povolení k pobytu pro účely zřízení živnostenského oprávnění se nevyžaduje.

 • Kolik zaplatím za registraci firmy prostřednictvím ZalozFirmu.cz?

  Založení firmy v rámci ZalozFirmu.cz je bezplatné, uživatel uhradí pouze zákonem stanovené poplatky spojené s registrací firmy (např. soudní poplatek za zápis do obchodního rejstříku, správní poplatek za vystavení živnostenského listu apod.).

  Výše nákladů závisí na struktuře firmy (typ zakládací listiny, výše základního kapitálu, počet živnostenských oprávnění, počet společníků apod.), v běžných případech činí přibližně 6.000 Kč + DPH. Pro přesnou kalkulaci nákladů doporučujeme nezávazné zadání údajů o zakládané firmě (záložka ZALOŽ FIRMU), v rámci posledního kroku zadávacího formuláře je zkalkulována přesná cena založení firmy s výčtem jednotlivých položek vzniklých nákladů.

  Celkové náklady na založení firmy jsou stejné, jako kdyby si uživatel zařizoval celou registraci sám bez asistence právní kanceláře.

 • Může být sídlo umístěno v družstevním bytě?

  Sídlo může být umístěno i v družstevním bytě za předpokladu, že to povolují stanovy družstva a souhlas s umístěním sídla udělí příslušný orgán družstva, zpravidla představenstvo. Sídlo v družstevním bytě dále nesmí narušit klid a pořádek v domě.
 • V registračním formuláři se mi nezobrazil žádný dokument k elektronickému podepsání, co s tím?

  Ověřte, zda máte nainstalován operační systém Windows a internetový prohlížeč s doplňkem Java Runtime Environment, verze 1.6.0 a vyšší (ke stažení zdarma zde).

  Ověřte, zda máte v počítači nainstalován digitální podpisový certifikát vystavený některým z oprávněných poskytovatelů. Kontrolu certifikátů provedete kliknutím na tlačítko Start Windows - Ovládací panely - Síť a Internet - Možnosti Internetu - Obsah - Certifikáty.

  Ujistěte se, že byly správně zadány údaje jména, příjmení a data narození účastníka firmy v registračním formuláři a dále v uživatelském profilu uživatele (včetně velkých a malých písmen a diakritiky). Pro ověření správnosti zadaných údajů v uživatelském profilu uživatele klikněte na záložku ‚NASTAVENÍ‘ v levém sloupci, vyberte ‚Upravit profil‘ a případně opravte chybně zadané položky.

  V případě, že možnosti uvedené výše jsou nastaveny správně a dokumenty se přesto nezobrazují, kontaktujte naši linku podpory.

 • Mohu jako název firmy použít smyšlený název nebo dodatek ke jménu?

  Obchodním jménem živnostníka je pouze jeho jméno a příjmení. K těmto není možné přidat žádný dodatek ani použít jiný smyšlený název. Dodatek ke jménu je možné zapsat pouze následně cestou zápisu živnostníka do obchodního rejstříku.
 • Jak dlouho trvá založení firmy prostřednictvím ZalozFirmu.cz?

  Zadávání údajů o nové firmě a vytváření dokumentů je prováděno okamžitě online prostřednictvím internetu. Uživatel tak ušetří čas spojený s návštěvami úřadů, přípravou dokumentace apod. Doba registrace závisí na typu a struktuře firmy, zvoleném předmětu podnikání apod., v běžných případech je vyřízena do 3-5 pracovních dní od doručení podkladů uživatelem (v případě registrace koncese až 30 dní).
 • Osoba, která má poskytnout souhlas s udělením sídla, není přímým vlastníkem prostor, ale má tyto prostory v pronájmu, může souhlas udělit?

  Osoba, která není přímým vlastníkem prostor, může udělit souhlas s umístěním sídla v případě, že je k udělení takového souhlasu oprávněna ze smluvního vztahu s vlastníkem prostor. Tak je tomu například v případě, že vlastník prostor udělí této osobě souhlas s poskytováním prostor do podnájmu. V případě, že osoba nedisponuje souhlasem přímého vlastníka prostor, je pro účely registrace nutné obstarat souhlas s umístěním sídla přímo vlastníka prostor.
 • Mohou podepsat dokumenty k registraci firmy i jiní účastníci firmy, které jsem zadal (např. další jednatelé apod.)?

  Ano, zřizovatel registrace může autorizovat přístup k elektronickému podepsání dokumentace jinými zadanými účastníky firmy. Tito jiní účastníci nemají přístup k jiným částem registračního formuláře.

  Přístup pro jiné účastníky firmy se zřizuje v registračním formuláři zadáním kontaktní emailové adresy jiného účastníka k příslušnému dokumentu a kliknutím na tlačítko ‚Odeslat‘.

 • Může být sídlo umístěno mimo území České republiky?

  Sídlo společnosti založené a registrované v České republice musí být umístěno na území České republiky.
 • Jak je financován provoz portálu ZalozFirmu.cz? Jsem vázán odběrem souvisejících služeb partnerů portálu?

  Portál je pro uživatele bezplatný, jeho provoz je financován z dotačních a grantových programů na podporu podnikání. Užití služby není vázáno na odběr jiných služeb nebo produktů partnerů portálu nebo jiných osob.

 • Může jiný účastník firmy, u kterého je vyžádán elektronický podpis, nahlížet nebo editovat jiné části registračního formuláře?

  Ne, jiní účastníci firmy mají autorizovaný přístup pouze k elektronickému podepsání dokumentace, nemohou nahlížet ani editovat jiné části registračního formuláře.

 • Za jakých podmínek lze umístit sídlo firmy do vašeho office centra?

  Podmínky pro umístění firmy do office centra naleznete zde.
 • Může být sídlo umístěno v bytě?

  Ano. Sídlo může být umístěno v bytě v případě, že to nenaruší klid a pořádek v domě.
 • Chci si zřídit jednu univerzální volnou živnost, proč musím vybrat jednotlivé předměty podnikání?

  Podle živnostenského zákona je nutné k univerzální volné živnosti ohlásit obory činností, ve kterých bude tuto živnost vykonávat. Uživatel v rámci registračního formuláře vybere jednotlivé obory podnikání. Společnost bude u těchto oborů zapsána v obchodním rejstříku s jedinou univerzální živností, zároveň bude v průběhu registrace firmy provedeno ohlášení těchto jednotlivých oborů podnikání na příslušném živnostenském úřadu.
 • Jsem zavázán k využití služby, pokud provedu pouze testovací zadání údajů nové firmy?

  ZalozFirmu.cz dokončí registraci firmy pouze v případě doručení podepsané dokumentace a úhrady zákonných poplatků spojených s registrací. Do té doby může uživatel registraci bez omezení bezplatně testovat, zadávat nebo měnit potřebné údaje nebo registraci ukončit, aniž by o tomto musel provozovatele jakkoliv informovat.

 • Co mám dělat, když nemám zřízen elektronický podpis?

  V případě, že nemáte zřízen elektronický podpis, přeskočte tento krok registračního formuláře kliknutím na tlačítko ‚Další‘. Dokumentace potřebná k dokončení registrace firmy bude zaslána na email uživatele k vytištění a podepsání běžným způsobem.

 • Může být sídlo umístěno v družstevním bytě?

  Sídlo může být umístěno i v družstevním bytě za předpokladu, že to povolují stanovy družstva a souhlas s umístěním sídla udělí příslušný orgán družstva, zpravidla představenstvo. Sídlo v družstevním bytě dále musí být slučitelné s účelem firmy a odpovídat i povaze a rozsahu její činnosti.
 • Jak je zabezpečeno, že zadané údaje o zakládané firmě jsou v pořádku?

  Po zadání údajů o zakládané firmě v rámci zadávacího formuláře je zpracovatelem provedeno ověření správnosti všech zadaných údajů a zaslán potvrzující e-mail nebo výzva k doplnění.

 • Vybral jsem několik živností, ale v zakladatelské listině je uveden pouze jeden předmět podnikání.

  Podle živnostenského zákona jsou všechny obory živnosti volné zahrnuty do univerzální živnosti "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona". Znění této živnosti se objeví jak v zakladatelské listině firmy tak ve výpisu z obchodního rejstříku, uvedení jednotlivých oborů není možné. Obory se zapisují pouze do živnostenského rejstříku.

 • Je možné elektronicky podepsat pouze část dokumentace, pokud jiný účastník firmy nedisponuje digitálním podpisem?

  Ano, dokumentaci je možné podepsat elektronicky i pouze částečně. Zbývající dokumenty budou zaslány na email uživatele k vytištění a podepsání běžným způsobem.

 • Osoba, která má poskytnout souhlas s udělením sídla, není přímým vlastníkem prostor, ale má tyto prostory v pronájmu, může souhlas udělit?

  Osoba, která není přímým vlastníkem prostor, může udělit souhlas s umístěním sídla v případě, že je k udělení takového souhlasu oprávněna ze smluvního vztahu s vlastníkem prostor. Tak je tomu například v případě, že vlastník prostor udělí této osobě souhlas s poskytováním prostor do podnájmu. V případě, že osoba nedisponuje souhlasem přímého vlastníka prostor, je pro účely registrace nutné obstarat souhlas s umístěním sídla přímo vlastníka prostor.
 • Nedostal jsem email s dokumenty pro založení firmy, v čem je problém?

  Nedoručení e-mailu s dokumenty pro založení firmy může mít následující příčiny:

  Nevyžádaná pošta: E-mailová zpráva s dokumenty pro založení firmy byla Vaším e-mailovým prohlížečem zařazena do složky Nevyžádaná pošta (Junk Emails). Prohlédněte složku Nevyžádaná pošta. Požádejte správce Vašeho počítače, aby adresu info@ZalozFirmu.cz nastavil jako bezpečného odesílatele.

  Jiná e-mailová adresa: Při registraci uživatele jste zadali jinou e-mailovou adresu, než kterou používáte ve svém e-mailovém prohlížeči. Ověřte ve Vašem e-mailovém prohlížeči, které e-mailové adresy jsou používány.

  Odmítnutí poštovním serverem: V některých případech je emailová zpráva odmítnuta již serverem zpracovávajícím příchozí poštu a není vůbec doručena do emailové schránky uživatele. Zkuste zadat jiný korespondenční email ve vašem uživatelském profilu (záložka Nastavení).

  Jiné: V případě, že problém nebyl vyřešen, kontaktujte naši linku podpory.

 • Může být základní kapitál splacen v cizí měně?

  V zakladatelské dokumentaci musí být výše kapitálu určena částkou v Kč, jeho splacení je však možné i v cizí měně. Požadavek na splacení kapitálu v cizí měně se uvede ve specifických požadavcích přímo v registračním formuláři.
 • Za jakých podmínek lze umístit sídlo firmy do vašeho office centra?

  Podmínky pro umístění firmy do office centra naleznete zde.
 • Mohu si nechat zaslat dokumenty pro založení firmy na jiný e-mail než byl zadán při mé registraci jako uživatele webu?

  Ano, korespondenční e-mailovou adresu je možné nastavit v profilu uživatele (záložka Nastavení).

 • Jak je nakládáno s peněžními prostředky, které složím jako základní kapitál firmy?

  V průběhu registrace je zřízen dočasný bankovní účet firmy pro účely složení základního kapitálu. Banka podle zákona neumožní disponovat s prostředky na účtu firmy do dokončení registrace firmy v obchodním rejstříku. Po registraci firmy v obchodním rejstříku je základní kapitál odblokován a prostředky jsou firmě volně k dispozici.
 • V registrační dokumentaci jsem neobdržel formulář souhlasu s umístěním sídla, kde je chyba?

  V případě, že adresa bydliště podnikatele je shodná s adresou, na které bude mít sídlo své firmy, souhlas s umístěním sídla se nevyžaduje.
 • Dokumenty, které jsou přílohou emailu, nelze otevřít.

  Dokumenty k založení firmy jsou vytvořeny ve formátu Portable Document Format (PDF), kterou lze zobrazit a tisknout např. prohlížečem Adobe Acrobat Reader (nutná verze 5 a vyšší). Prohlížeč je ke stažení zdarma zde.

  V případě, že problém přetrvává, kontaktujte naši linku podpory.
 • Mohu složit základní kapitál na účet, který si v bance otevřu sám, a pouze zaslat potvrzení o složení základního kapitálu?

  Tento postup není možný. Pro účely zápisu firmy v obchodním rejstříku je nutné složit základní kapitál na zvláštní účet otevřený na jméno zakládané firmy. Jedná se o speciální typ účtu, který banka otevře na základě notářského zápisu o založení firmy. Složení základního kapitálu na jiný účet není přípustné a zápis firmy do obchodního rejstříku by byl v takovém případě zamítnut.
 • Chci si zřídit jednu univerzální volnou živnost, proč musím vybrat jednotlivé předměty podnikání?

  Podle živnostenského zákona je nutné k univerzální volné živnosti ohlásit obory činností, ve kterých bude tuto živnost vykonávat. Uživatel v rámci registračního formuláře vybere jednotlivé obory podnikání. Společnost bude u těchto oborů zapsána v obchodním rejstříku s jedinou univerzální živností, zároveň bude v průběhu registrace firmy provedeno ohlášení těchto jednotlivých oborů podnikání na příslušném živnostenském úřadu.
 • Obdržel jsem emailem dokumenty k založení firmy, co mám dále udělat?

  1. Vytiskněte dokumenty uvedené v tabulce připojené k emailu pod názvem ‚<číslo registrace>_POKYNY_K_REGISTRACI.pdf" v odpovídajícím počtu vyhotovení a podepište je příslušnou osobou uvedenou v tabulce. V případě, že je vyžadováno ověření podpisu nebo ověřená kopie listin, ověřte tento podpis na CzechPointu.
  2. Pokud je požadováno obstarání dalších dokumentů uvedených v tabulce připojené k emailu pod názvem ‚<číslo registrace>_POKYNY_K_REGISTRACI.pdf", obstarejte tyto dokumenty v předepsaném počtu vyhotovení. Dokumenty mohou být obstarány v originále nebo pořízena jejich úředně ověřená kopie na CzechPointu.
  3. Předepsané dokumenty uvedené v tabulce zašlete na adresu naší pobočky ZalozFirmu.cz, Pražská 132/4, 460 01 Liberec, Česká republika.
  4. Uhraďte částku hotových výdajů spojených s registrací firmy podle zálohové faktury připojené k e-mailu pod názvem ‚<číslo registrace>_Faktura.pdf‘.
 • Je možné složit základní kapitál částečně a zbytek doplatit později?

  Základní kapitál je možné splatit ve splátkách tak, že před zápisem do obchodního rejstříku se splatí 30% kapitálu a zbývajících 70% kapitálu do 5 let po vzniku firmy. Volbu způsobu splacení je možné provést v rámci zadávacího formuláře.

 • Vybral jsem několik živností, ale v zakladatelské listině je uveden pouze jeden předmět podnikání.

  Podle živnostenského zákona jsou všechny obory živnosti volné zahrnuty do univerzální živnosti "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona". Znění této živnosti se objeví jak v zakladatelské listině firmy tak ve výpisu z obchodního rejstříku, uvedení jednotlivých oborů není možné. Obory se zapisují pouze do živnostenského rejstříku.
 • Jakým způsobem mám podepsat dokumenty nebo pořídit ověřené kopie listin, když jsem v zahraničí?

  Dokumenty lze podepsat následujícími způsoby::

  1. Podpis na zastupitelském úřadu České republiky

   Vyžaduje se prosté ověření na velvyslanectví nebo konzulátu bez nutnosti dalšího potvrzení úřadem dané země. Kontaktní údaje zastupitelských úřadů České republiky jsou k dispozici zde.

  2. Podpis před zahraničním notářem s apostilní doložkou

   Postup se uplatní v případě, že země, ve které je podpis vyhotovován, je členem Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z 5. října 1961. Pro ověření, zda je země členem úmluvy, klikněte zde. V případě, že země není uvedena, postupujte způsobem uvedeným pod bodem 3) níže.

   Je-li země členem Haagské úmluvy, pro kompletaci dokumentu:

   a) podepište dokument před jakýmkoliv veřejným notářem příslušné země; a následně

   b) opatřete dokument apostilní doložkou. Doložku uděluje orgán uvedený u příslušné země zde.

  3. Podpis před notářem s doložkou ministerstva zahraničních věcí a zastupitelského úřadu České republiky

   Není-li možný postup podle bodu 2) výše, pro kompletaci dokumentu:

   a) podepište dokument před jakýmkoliv veřejným notářem příslušné země; a následně

   b) opatřete dokument doložkou ministerstva zahraničních věcí příslušné země (legalizace); a následně

   c) opatřete dokument doložkou zastupitelského úřadu České republiky v příslušné zemi (superlegalizace). Kontaktní údaje zastupitelských úřadů České republiky jsou k dispozici zde.

   Stejným způsobem postupujte při pořízení ověřených kopií listin nebo ověření platnosti výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z rejstříku trestů příslušné země.

   Pokud si nejste jisti způsobem podpisu dokumentů nebo ověření listiny v příslušné zemi, kontaktujte naši linku podpory.

 • Je součástí vyřízení živnosti také ohlášení na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně?

  Ano, údaje potřebné k ohlášení na těchto institucích se zadají v kroku 5 registračního formuláře.
 • Jakou výši základního kapitálu mám zvolit?

  Minimální výše základního kapitálu je 1 Kč. Tento minimální kapitál nelze dále dělit. V případě potřeby budoucího rozdělení podílu (např. pro potřeby vstupu dalšího společníka do firmy) by firma musela postupovat cestou zvýšení základního kapitálu, což je administrativně, časově i finančně náročnější proces. Doporučuje se proto zvolit kapitál alespoň ve výši 1.000 Kč.

 • Kam mám poslat podepsané dokumenty?

  Podepsané dokumenty zašlete na adresu ZalozFirmu.cz obecně prospěšná společnost, Pražská 132/4, 460 01 Liberec, Česká republika.
 • Jaké jsou požadavky stanovené zákonem na osobu společníka firmy?

  Společníkem firmy může být fyzická nebo právnická osoba, která je svéprávná.

  Společníkem může být i cizinec nebo zahraniční právnická osoba. Cizinec nemusí mít pro účely registrace jako společníka firmy uděleno povolení k pobytu na území České republiky ani jiný typ víza.

 • Jak se dozvím, že registrace firmy byla dokončena?

  V průběhu registrace obdrží uživatel aktualizační emailové zprávy o stavu registrace. Průběh registrace je možné sledovat rovněž kliknutím na záložku OVĚŘIT STAV REGISTRACE. Po dokončení registrace obdrží uživatel kompletní složku s výpisem z obchodního nebo živnostenského rejstříku týkajících se firmy a ostatní související korporátní dokumentaci nezbytnou k dalšímu provozu firmy.

 • Může být společníkem firmy cizinec? Musí mít pro takové účely povolení k pobytu na území České republiky?

  Společníkem firmy může být fyzická nebo právnická osoba, která je cizincem. Taková osoba nemusí mít pro účely vlastní registrace jako společníka firmy uděleno povolení k pobytu na území České republiky.
 • Jaké jsou požadavky stanovené zákonem na osobu jednatele firmy?

  Jednatelem firmy může být fyzická nebo právnická osoba, která splňuje následující podmínky:

  1. je svéprávná;
  2. je bezúhonná, přičemž pro účely registrace se za bezúhonnou považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena;
  3. nenastala u ní skutečnost, která je překážkou provozování živnosti a nebyl jí soudem uložen zákaz výkonu funkce člena statutárního orgánu;
  Jednatelem firmy může být i osoba, která je cizincem. Taková osoba nemusí mít pro účely registrace jako jednatel uděleno povolení k pobytu na území České republiky.
 • Jsou v registračním formuláři zohledněny změny legislativy od 1.1.2014?

  Ano, registrační formulář odpovídá aktuálnímu stavu legislativy včetně změn vyplývajících z předpisů platných od 1.1.2014.

 • Může být jednatelem firmy cizinec? Musí mít pro takové účely povolení k pobytu na území České republiky?

  Jednatelem firmy může být i osoba, která je cizincem. Taková osoba nemusí mít pro účely registrace jako jednatel uděleno povolení k pobytu na území České republiky.
 • Mohu zaslat dokumenty elektronicky?

  Dokumentaci nám můžete pro urychlení dodat i v elektronické podobě převedené tzv. autorizovanou konverzí. Pro konverzi požádejte na kterémkoliv CzechPointu (např. na České poště) o převod podepsaných dokumentů do elektronické podoby tzv. autorizovanou konverzí s uložením do úschovny (každý dokument zvlášť, nesmí být do jednoho souboru). Po provedení konverze pracovník CzechPointu vydá potvrzení o provedení konverze, které naskenujte/nafoťte a pošlete nám e-mailem na info@zalozfirmu.cz, dokumenty si zde obratem stáhneme. Odpadne tak nutnost jejich zasílání poštou.

 • Může být jednatelem právnická osoba (jiná firma)?

  Ano, jednatelem může být i právnická osoba.
 • Co je kmenový list?

  Kmenový list je cenný papír, který osvědčuje podíl společníka na společnosti. Princip fungování je obdobný akciím u akciových společností. Kmenový list se převádí rubopisem s vyznačením nabyvatele a fyzickým předáním kmenového listu. V případě vystavení kmenového listu není omezena převoditelnost obchodních podílů.
 • Je možné nastavit odlišnou výši obchodních podílů?

  Ano, v takovém případě zadejte požadovanou výši podílů v kroku 10 registračního formuláře (ostatní požadavky).